STORY,THE BLACK SEA
BY ANASTASIYA LAZURENKO

Assistants; Elza Gubanova, Daria Svertilova / Models; Zhenya Belyavtseva, Tina Deli, Violetta Petrova, Nadya Rubalko, Lena Kapova, Maria Tkachenko
Odessa, Ukraine